Husordensregler

1. Generelt
2. Ro og orden
3. Leiligheter
4. Balkonger og terrasser
5. Oppganger og fellesområder
6. Heiser
7. Avfallshydranter
8. Garasje og kjellerboder
9. Fasader
10. Gangveier, parkering, m.v.
11. Dyrehold
12. Forsikringer og skader
13. Sikkerhet
14. Eierskifte og utleie

1. Generelt

1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter. De er i tillegg ment å være en veiledning i “god naboskikk”.

1.2 Beboerne plikter å rette seg etter husordensreglene og ta ansvar for at reglene overholdes av husstanden og besøkende.

1.3 Styrets medlemmer plikter å påse at husordensreglene blir overholdt. Styret i sameiet er bemyndiget til å følge opp at dette skjer.

1.4 Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes forsøkt ordnet direkte mellom berørte beboere. Skulle det vise seg at dette fører til vanskeligheter, kan forholdet videreformidles til sameiets styre.

1.5 Endring av husordensreglene vedtas av sameiermøtet med alminnelig flertall.

1.6 For forhold som ikke er særskilt regulert i husordensreglene, kan styret gi instrukser som sameierne plikter å forholde seg til. Dersom slike instrukser er av generell karakter skal det vurderes om disse bør innlemmes i husordensreglene.

2. Ro og orden

2.1 Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av husordensreglene fastsatt av sameiet. Hver sameier har ansvar for å påse at den/de som bebor dennes seksjon, er informert om og overholder husordensreglene. Generelt gjelder at en seksjon bare kan benyttes til boligformål. Bruk av seksjonen skal ikke medføre unødig eller urimelig ulempe for brukere av øvrige seksjoner.

2.2. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må ikke brukes til sjenanse for andre;
– I tidsrommet kl 23.00 – 07.00 må det vises særlig hensynsfullhet.
– Musikk- og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt.
– Ved spesielle situasjoner (selskapeligheter etc.) som en vet kan medføre sjenerende støy, skal naboene varsles om dette.

2.3 Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. Slik aktivitet skal legges til et tidspunkt på dagen når det er til minst sjenanse for øvrige beboere. På søndager, helligdager og offentlige høytidsdager, skal det utvises særlig hensynsfullhet. Ovennevnte aktiviteter skal ikke foregå over et lengre tidsrom uten at naboene har akseptert dette på forhånd.

3. Leiligheter

3.1 Eventuelle støyproblemer er en sak mellom berørte naboer. Det vises forøvrig til punkt 1.4.

3.2 Leilighetene skal til enhver tid holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser.

3.3 Avtrekk/lufteventiler på kjøkken og bad/dusjrom må holdes rene og i orden. Ekstra avtrekksvifte må ikke monteres da dette skaper overtrykk i luftanlegget og fører til at anlegget mister sin funksjon. Samtidig er det viktig å påse at ventilasjonsrister i øvrige rom ikke er tildekket, slik at luftanlegget kan fungere som normalt.

3.4 Den enkelte sameier har ansvar for indre vedlikehold av egen leilighet. Dette inkluderer innsiden av vinduer, terrassedører og inngangsdør. Skader som oppstår i egen og/eller naboers leiligheter som følge av manglende vedlikehold av f.eks. bad /dusjrom, må dekkes i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper av den sameier som ikke har overholdt sin vedlikeholdsplikt.

4. Balkonger og Terrasser

4.1 Det skal utvises hensyn ved feiing, rengjøring og snørydding fra balkonger og terrasser.

4.2 Tørking av tøy på balkonger/terrasser kan bare skje dersom dette ikke er til sjenanse for naboene. Det er ikke tillat å tørke tøy over rekkverket.

4.3 Ha omtanke for nabolaget når det benyttes grill på terrassene. Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt.

4.4 Beboere oppfordres til å vise hensyn og begrense sigarettrøyking som medfører plagsom og helsefarlig lukt inn i andre beboeres leiligheter.

4.5 Det er den enkelte beboers ansvar å rengjøre og sørge for at renner og sluk på terrassene holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om vinteren er det nødvendig å måke/fjerne snø for å hindre stor belastning på balkongene og unødvendig store vannmengder ved smelting. Beboer er, i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, økonomisk ansvarlig for de skader som måtte bli påført egen og/eller naboers leiligheter grunnet vann/snø.

4.6 Det er ikke tillatt å lagre diverse interiør, bygningsmateriell og lignende på balkonger og terrasser som kan være til sjenanse for naboer og/eller det generelle uttrykket av bygningene.

4.7 Endring av markterrasser skal godkjennes av styret. Flislegging, beising eller annen overflatebehandling av balkongdekke eller annen utendørs overflate skal utføres i en gråtonet farge. All overflatebehandling av betongflater må først godkjennes av styret for å unngå korrosjonsskader på armering osv.

5. Oppganger og fellesområder

5.1 Beboerne plikter å holde ytre og indre inngangsdører lukket og låst til enhver tid. Hvis man kortvarig har behov for å blokkere en dør i åpen stilling, benytt dørinnstillingene på dørarm eller en kile ytterst på dørbladet mot gulvet. Selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling ved å stikke en gjenstand i dørsprekken ved hengslene. Her utløses store krefter som kan sprenge hengslene ut av stilling og forårsake kostbare reparasjoner. Armene til dørpumpene må ikke frakobles.

5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha private gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l.

5.3 Det er ikke anledning til å foreta installasjoner, som f.eks. skohyller, urner, vaser etc. eller gjøre andre endringer av innvendige fellesarealer uten godkjennelse fra styret. Styret kan gi nærmere retningslinjer.

5.4 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette vedlike.

5.5 Enhver forurensning/forsøpling av fellesarealer er forbudt. Forsøpler må betale for alle kostnader relatert til opprydning.

5.6 Sykler kan oppbevares i utendørs sykkelstativ. Barnevogner og sykkelvogner kan oppbevares i vognskur. Andre private gjenstander kan ikke hensettes på noe sted i fellesområdene ute. Foreldre har plikt til å rydde fellesarealer etter egne barns aktiviteter. Leketøy skal oppbevares privat.

5.7 Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer. Det er heller ikke lov å kaste sigarettsneiper fra terrassene eller på fellesområdene.

5.8 Endring av beplantningen på fellesarealer og tilgrensende områder som hekker o.l. utover det som er levert fra utbygger iht. utomhusplan, må tas opp med styret i sameiet for godkjenning.

6. Heiser

6.1 For å redusere risikoen for feil og skader på heisene, er det viktig at følgende retningslinjer følges:

6.1.1 Blokkering av heisdører ved inn- og utlasting av varer bør unngås. Gjentatte og langvarige blokkeringer av heisdørene kan føre til at heisen slutter å fungere, som igjen kan føre til kostbare reparasjoner.

6.1.2 Ved bruk av heis under flytting må ikke heisen reserveres med gal blokkering av døren. Stoppnøkkel og instruks for bruk av heis ved flytting rekvireres hos styret.

7. Avfallshydranter

7.1 Avfallshydrantene skal brukes til tre forskjellige fraksjoner; Restavfall, papir og plastemballasje. Restavfall må pakkes godt inn for å unngå tilgrising og sjenerende lukt i anlegget. Papp må deles opp tilstrekkelig for å unngå tilstopping av rørene. Lett knuselig eller antennelig avfall må ikke kastes i sjaktene.

7.2 Det må ikke hensettes gjenstander og avfall ved avfallshydrantene. Kostnader til opprydning vil bli belastet den som forsøpler.

7.3 For glass- og metallemballasje, farlig avfall og større avfallsmengder henvises det til utplasserte miljøstasjoner i nærområdet, samt kommunens avfallsanlegg.

8. Garasje og kjellerboder

DET VISES OGSÅ TIL EGNE ORDENSREGLER FOR GARASJE- OG BODANLEGGET.

8.1 Garasjeporten skal holdes stengt og dører ved garasjeporten og til bodareal skal til enhver tid være lukket og låst.

8.2 Sendere (åpnere) til garasjeportene må ikke legges synlig i parkerte biler i garasjene eller på sameiets parkeringsplasser. Tapt eller stjålet sender må straks meldes til styret.

8.3 Det er ikke anledning til å bruke garasjene som lekeplass eller oppholdssted.

8.4 All kjøring i garasjene skal skje med spesiell aktsomhet. Fartsgrense på 15 km/t skal overholdes.

8.5 Det er ikke tillatt med puss/vask av bil i garasjeanlegget. Vanlig polering er tillatt.

8.6 Parkeringsplasser i hele garasjen skal kun brukes til parkering av motorkjøretøy (biler, motorsykler, mopeder) og tilhengere uten last. Kjøretøy skal parkeres slik at disse ikke er til sjenanse for naboplasser eller hindrer trafikk i garasjen ved å stikke ut i kjørebanen. Alle kjøretøy må til enhver tid være kjørbare og kunne flyttes i forbindelse med rengjøring og lignende.

8.7 Garasjeplasser og garasjen for øvrig skal holdes ryddig. Hjulsett, lastestativ til bil og sykler kan lagres på vegghengt stativ på beboeres egne parkeringsplasser. Styret kan godkjenne at takboks henges fra tak der dette er forsvarlig.

8.8 Kajakk kan lagres i felles kajakkstativ etter egne regler. Sykler kan lagres i felles sykkelstativ. Felles sykkelstativ må ikke brukes til andre gjenstander enn sykler.
8.9 All annen lagring enn nevnt i §§ 8.7 og 8.8 på fellesområder og garasjeplasser er forbudt grunnet brannfare og behov for tilgang til rengjøring.

8.10 Lading/parkering av el-biler og andre ladbare biler skjer etter retningslinjer vedtatt for garasjen.

8.11 Parkering av mopeder og motorsykler kan også gjøres etter egne regler innenfor oppmerket område i gjestegarasje.

8.12 Bodområdet skal holdes ryddig og boder skal kun benyttes til lagring. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander i fellesområder i bodområdet. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive gjenstander eller gass under trykk i bodene.

9. Fasader

9.1 Ingen fasadeendringer kan foretas uten styrets, og eventuelt kommunens, tillatelse.

9.2 For utvendig solavskjerming tillates installasjon og bruk av markiser etter egne retningslinjer utarbeidet av styret.

9.3 Blomsterkasser o.l. tillates ikke hengt på rekkverk på balkong- eller terrasserekkverk. Dette både av sikkerhetsmessige og estetiske hensyn.

9.4 For å fremme trivsel og hindre innsyn kan det etter nærmere retningslinjer utarbeidet av styret gjøres følgende endringer:

9.4.1 Bygge levegger på bakkenivå på egen seksjon eller tilleggsareal.

9.4.2 Det er ikke tillatt å endre balkongrekkverk.

10. Gangveier, parkering m.v.

10.1 Kjøring med bil på sameiets gangveier er ikke tillatt. Det er likevel anledning til dette ved helsemessige årsaker, eller for transport av tyngre varer/gjenstander/møbler o.l. All slik kjøring må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet.

10.2 Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er absolutt forbudt.

10.3 Parkering på gangveier er ikke tillatt annet enn ved av- og pålessing.

10.4 Puss og vask av bil er ikke tillatt på området.

10.5 Ballspill (med fotball, tennisball m.v.) er ikke tillatt mot fasader eller inntil hekker og planter.

11. Dyrehold

11.1 Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.

11.2 På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året.

11.3 Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets fellesarealer umiddelbart, likeså spor etter sølete hundepoter m.v. i oppgangene.

11.4 Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø.

12. Forsikringer og skader

12.1 Sameiet har felles forsikring for skader på bygningene og vanlig fastmontert utstyr. Denne forsikring dekker bl.a. skader som forårsakes av en plutselig og uforutsett hendelse. Skader som oppstår på grunn av alder, normal slitasje, konstruksjonsfeil, rust og forringelse, samt skader som skyldes utilstrekkelig vedlikehold og tilsyn som anført i disse husordensregler, dekkes ikke av forsikringen. Når en skade oppstår, er man forpliktet til å begrense skadeomfanget. Forsikringens egenandel belastes eier ved skade innvendig i leilighet. Med dette menes skade som oppstår etter avgreninger fra sameiets felles rør og elektrisk anlegg, vindusglass, samt hoveddør. Ved innbrudd dekkes egenandel av sameiet.

12.2 Skade som antas å kunne dekkes av den felles bygningsforsikringen må uten ugrunnet opphold meldes sameiets forretningsfører, som gir nærmere veiledning og hjelp.

12.3 Beboerne må selv forsikre eget innbo og løsøre, og er selv ansvarlig for å melde eventuell skade m.v. til sitt eget forsikringsselskap.

13. Sikkerhet

13.1 Alle dører inn til bygningene er sikret med låser som bare kan åpnes med systemnøkler som er kvittert ut til personer etter behov og med avtalte rettigheter.

13.2 Beboerne må ha et bevisst forhold til hvem som slippes inn når det ringer på dørklokken ved inngangsdørene. Uvedkommende skal ikke gis adgang til hus eller garasjeanlegg. Det skal i tillegg utvises påpasselighet ved inn- utkjøring fra garasjen, slik at uvedkommende biler og personer ikke gis adgang bak låst garasjeport.

13.3 Utgangsdører må ikke åpnes ved å dra i nøkkelen. Dette ødelegger låssylinderen. Bruk derfor alltid håndtaket til å åpne døren.

13.4 Ved feil på garasjeporten plikter man å melde dette inn til styret, slik at porten ikke blir stående åpen for uvedkommende.

14. Eierskifte og utleie

14.1 Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets forretningsfører.

14.2 Sameier er ansvarlig for at eventuelle leietakere får tilstrekkelig informasjon om ordensregler og bestemmelser, samt at leietakers kontaktinformasjon (epost, navn, mobiltelefon, o.l.) oversendes for bruk til varsling og informasjon.