Styremøte 15.Mai

Saker behandlet på styremøtet i Hagebyen 1 i møte den 15. Mai 2023:


Det har vært en påkjørsel i RV 6 hvor en vegg er blitt skadet. Dette er en forsikringssak hos bileier.

Sameiets økonomi er tilfredsstillende og regnskapet så langt er i henhold til budsjett.

Grønntgruppa har gjennomført sommerpynting med blomster i potter. Styret godkjente videre planer for stell av fellesområdene.
Det er beboere som klatrer over gjerdet som er satt opp mot Fornebu S. Dette reagere styret på.

Vi har mottatt 3D tegninger fra Asplan Viak om røropplegget til RV 7 og de problemer som er der knyttet til varmesmitte mellom kaldt og varmt vann. Saken håndteres videre.

Det er mottatt skadeserstatning fra forsikringsselskapet etter påkjørsel på garasjeport.

Det er laget plan for utskifting av utelys. Pga av nye forskrifter må det nå benyttes hallogenpærer og gamle lystoffrør vil ikke lenger være tillatt. Vi søker om støtte fra Enova.


Utsetting og håndtering av containere i vår gikk bra denne gangen og vi fikk kun en mindre bot i forbindelse med at beboer hadde kastet el –utstyr i restavfall.


Vask av garasjene skjer 27. mai (pinseaften). Alle biler må ut og alt som er plassert på gulvene må fjernes.


Fornebulandet Vel har produsert “Fornebustikka” for distribusjon til alle husstander. Styret sørger for intern distribusjon i Hagebyen 1. Skjer etter 22. Mai.


Vi er ferdige med skjeggkrebehandling i sameiet. Beboer har rapportert om møll i bodområdet. Tas opp med Rentokil.


Styret har tidligere kommentert og gitt innspill til reguleringsplanen for Fornebu Sør. Beboere som er interessert anbefales å ta en titt på modellen i biblioteket på Fornebu senter.


Et par mindre saker etter fjorårets maling og fasadevask skal følges opp med Oslo Malermesterfirma.

Ha en fortreffelig 17.Mai feiring

Mvh Styret

Garasjevask 27.Mai

Flere har etterspurt når det blir vask av garasjen. Det er planlagt vask den 27.Mai.

De spyler ca 1 meter opp langs veggen. Så da oppfordrer vi alle til å fjerne hensatte ting som står i veien allerede nå.

Vi kommer til å gi mer detaljert info når det nærmer seg.

Mvh Styret.

Container 2.Mai

Det settes ut containere på uteparkeringen Tirsdag 2. Mai. Det settes ut 2 stk EE bur til EL-avfall og 2 stk. til restavfall.

NB!! Det må kun benyttes gjennomsiktige søppelsekker, ingen sorte sekker!!

De to store til restavfall tømmes Onsdag 3.Mai og fjernes tidlig 5. Mai.

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

NB! Gjesteparkeringen er stengt i denne perioden.

Dette må IKKE kastes i containeren:
Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
Matavfall
Impregnerte materialer
Gips
Dekk
Flytende avfall

EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, kastes i EL-bur merket for dette.

Vi minner om at det er viktig at det ikke kastes feil. Sameiet får da store ekstrakostnader i form av bøter. Vi ber om at dette respekteres.

Et tips for de som ønsker å kaste Maling, lim og lignende er å benytte seg av ISI på hjul som er på Fornebu; Mandager: Forneburingen,1, 1360 Fornebu- åpningstid 16.00-20.00. ( Ved-p-plass utenfor Flytårnet)

Er containere fulle (til kanten) må det ikke kastes mer i de. Sjåfør må da laste av manuelt og legge i nye containere med konsekvens av merkostnader for sameiet.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar opp plass i fellesarealet

Mvh Styret

Styremøtet 20. April 2023

Styret i Hagebyen 1 var samlet til ordinært styremøte og behandlet følgende saker:


1 Problemet med varmeutveksling av vannet i Regattaveien 7 ble diskutert med to representanter for beboerne. Vi besluttet å gå videre til en uavhengig rådgiver for å kartlegge hvilke muligheter vi har for å løse dette. Problemet er også i noen grad relevant i nr 6.
2 Sameiets økonomi er i øyeblikket i henhold til budsjett.
3 Techem sender ut avregning til beboerne av forbruk av vann og varme for 2022 i løpet av juni.
4 Det blir gjennomført vask av garasjen 27. Mai. (Lørdag pinseaften) Alle biler må ut og alt som er plassert på gulvet må fjernes. Styret sender ut varsling når det nærmer seg.
5 Styret bestiller container til vårrengjøring/kasting. Disse blir satt ut i perioden 2. til 4. mai eller 9. til 11. mai etter nærmere avtale med leverandør. Endelig beskjed blir gitt. Husk å sortere godt. I fjor fikk vi store bøter pga av feilsortering.
6 Hensetting av private gjenstander i fellesområdene er ikke tillatt – ref Husordensreglene. Styret tar tak i dette og etter advarsler blir slike gjenstander fjernet.
7 Siste kartlegging og behandling av skjeggkre i sameiet er nå ferdig med behandling av noen rekkehusleiligheter torsdag 4. mai.
8 Vinduer som eventuelt blir knust i leilighetene går på sameiets forsikring. Gi beskjed til styret for orientering og ta direkte kontakt med vårt forsikringsselskap IF.
9 Styret har fått tak i noen pakker med fliser fra de opprinnelige badekabinene. Gi beskjed hvis det er behov for å bytte flis.
10 Feiing av grus fra fellesområdene er ferdig. Agaia starter arbeidet med vedlikehold av uteområdene.
11 Vi har en grønntgruppe om har startet arbeidet med blomster i potter og videre stell av bedd. Styret er veldig takknemlig for det frivillige arbeidet som disse gjør til felles glede.
12 En rekke steinheller fra utskifting av platting fra en beboer er tatt vare på. Styret kan kontaktes om noen har behov for slike.
13 Vi sender i disse dager krav til OBOS om delvis refusjon av fasadevask grunnet støv fra Nansenløkka.
14 Fakturering av forbrukt strøm til el-bil ladere vil skje i nær fremtid.
15 Det er gjennomført oppfølging og kvalitetskontroll av renhold sammen med byrået.

Mvh Styret

Årskontroll på brannvarslingsanlegget

Nå er det tid for årskontroll på brannvarslingsanlegget i Regattaveien.

Det kommer til å foregå i tidsrommet: mandag 3.April til onsdag 5. April.

Det kommer også til å bli klokketest, noe som vil si at brannalarmen kommer til å gå i kortere perioder.

Dersom beboere lurer på når klokketesten kommer til å gjennomføres i sin blokk, kontakt Muhammad på nummeret i mailen under.

mail: shiraz.ashraf@se.com

Mvh Styret

Informasjon om årsmøte og styremøte

Årsmøtet for sameiet ble avholdt på Hundsund skole den 21. mars. 23 eiere samt 3 fullmakter var representert. Sakene ble behandlet i henhold til innkalling og protokoll fra møtet blir lagt ut på hjemmesiden. Protokoll for årsmøte finner dere: Her.
Styret ble anmodet om å styrke informasjonen til beboerne. På styremøtet 23. mars besluttet derfor styret å gi en kort redegjørelse for saker som har vært behandlet i etterkant av styremøtene og legge dette ut på hjemmesiden til informasjon.

Styremøtet den 23. mars behandlet disse sakene:

 • Styret konstituerte seg etter årsmøtet og gjennomgikk prosedyre for fakturagodkjenning og styreinstruksen
 • Regnskapet pr dato ble gjennomgått og styret ser at vi styrer i henhold til budsjett
 • Avtale om forsikring vil bli revurdert, mens TV og bredbånd, strøm og rengjøring er enten reforhandlet eller konstatert konkurransedyktig.
 • En vannskade i en rekkehusleilighet ble gjennomgått. Dette er en forsikringssak for sameiet.
 • Rentokil, med sanering av skjeggkre, avslutter sitt arbeid hos oss nå med rekkehusene.
 • Styret har avgitt uttalelse om Fornebu Sør og trafikkavvikling på Forneburingen til Bærum kommune. Fornebu Sør er området over den nye Fornebubanen og traséen fra Nansenparken til Rolfsbukta. Vi har bedt om at bygningsmassen avtrappes i høyde mot Snarøyaveien og at miljøet langs Dagny Bergers vei hensyntas. Når det gjelder kollektivtrafikken på Forneburingen har vi gått imot to-veis busstrafikk med leddbusser av hensyn til trafikksikkerhet for barn og andre fotgjengere som krysser Forneburingen på vei til skole og barnehage. Vi har også pekt på miljøbelastningen for vårt sameie.
 • Techem bytter vannmålere i samtlige leiligheter og styret drøftet mulig mangel på varsling av beboere i forkant. Følges opp av styret.
 • Brannalarmen er lokal og ikke knyttet til brannvesenet. I tilfelle brann må beboere varsle. Det er ikke anledning til å maskere branndetektorer i leilighetene for å unngå brannalarm ved matlagning og lignende.
 • El-bil ladere blir avlest inneværende måned for fakturering.
 • Det er manglende lys i noen boder. Styret må samle inn aktuelle nøkler for at elektrikker skal komme til.
 • Manglende utelys et par steder skyldes ledningsbrudd. Vi må avvente til tælen er borte for å grave.
 • Vi har sendt krav til Fornebubanen og Nansenløkka (OBOS) om delvis refusjon av fjorårets kostnader til fasadevask grunnet støv og skitt fra de to prosjektene.
 • Styret har sammen med rengjøringsbyrået hatt en inspeksjonsrunde i fellesområdene og konstaterer at det stadig er private gjenstander som lagres i strid med Husordensreglementet og dermed hindrer effektiv rengjøring samtidig som dette er brannfarlig og hindrer rømningsveier. Styret vil vurdere å fjerne dette for beboers regning og risiko om dette fortsetter. Eier av leilighet som leier ut har et selvstendig ansvar for å følge opp leietaker.
 • Det står gjenstander som dekk, barneseter og annet på gulvet i garasjen. Dette er ikke tillatt og hindrer effektiv rengjøring og er brannfarlig.
 • I RV 7 har det i alle år vært problem med at kaldtvannet ikke får ønsket temperatur. I et forlik med utbygger for flere år siden ble saken avgjort, men uten at det innførte tiltaket har god effekt. I neste styremøte vil representanter for RV 7 møte for å drøfte hvordan vi skal løse dette.
 • Speil ved utkjøring fra garasjen vil bli montert for å øke sikkerheten overfor fotgjengere.

Mvh Styret

Fornebupiloten

Fornebupiloten inviterer til åpent kontor. Mandag 6 .Mars. Dette angår jo oss i Hagebyen også.

Åpent kontor i forbindelse med

Høring av Forneburingen – vestre del

– tilrettelegging for buss og gående/syklende

Mandag 6 mars fra kl 12-18 har vi åpent kontor på Fornebupiloten:

Kom og snakk med saksbehandlere fra Bærum kommune om dere lurer på noe i forbindelse med reguleringsforslaget

Mvh Styret