Informasjon om årsmøte og styremøte

Årsmøtet for sameiet ble avholdt på Hundsund skole den 21. mars. 23 eiere samt 3 fullmakter var representert. Sakene ble behandlet i henhold til innkalling og protokoll fra møtet blir lagt ut på hjemmesiden. Protokoll for årsmøte finner dere: Her.
Styret ble anmodet om å styrke informasjonen til beboerne. På styremøtet 23. mars besluttet derfor styret å gi en kort redegjørelse for saker som har vært behandlet i etterkant av styremøtene og legge dette ut på hjemmesiden til informasjon.

Styremøtet den 23. mars behandlet disse sakene:

 • Styret konstituerte seg etter årsmøtet og gjennomgikk prosedyre for fakturagodkjenning og styreinstruksen
 • Regnskapet pr dato ble gjennomgått og styret ser at vi styrer i henhold til budsjett
 • Avtale om forsikring vil bli revurdert, mens TV og bredbånd, strøm og rengjøring er enten reforhandlet eller konstatert konkurransedyktig.
 • En vannskade i en rekkehusleilighet ble gjennomgått. Dette er en forsikringssak for sameiet.
 • Rentokil, med sanering av skjeggkre, avslutter sitt arbeid hos oss nå med rekkehusene.
 • Styret har avgitt uttalelse om Fornebu Sør og trafikkavvikling på Forneburingen til Bærum kommune. Fornebu Sør er området over den nye Fornebubanen og traséen fra Nansenparken til Rolfsbukta. Vi har bedt om at bygningsmassen avtrappes i høyde mot Snarøyaveien og at miljøet langs Dagny Bergers vei hensyntas. Når det gjelder kollektivtrafikken på Forneburingen har vi gått imot to-veis busstrafikk med leddbusser av hensyn til trafikksikkerhet for barn og andre fotgjengere som krysser Forneburingen på vei til skole og barnehage. Vi har også pekt på miljøbelastningen for vårt sameie.
 • Techem bytter vannmålere i samtlige leiligheter og styret drøftet mulig mangel på varsling av beboere i forkant. Følges opp av styret.
 • Brannalarmen er lokal og ikke knyttet til brannvesenet. I tilfelle brann må beboere varsle. Det er ikke anledning til å maskere branndetektorer i leilighetene for å unngå brannalarm ved matlagning og lignende.
 • El-bil ladere blir avlest inneværende måned for fakturering.
 • Det er manglende lys i noen boder. Styret må samle inn aktuelle nøkler for at elektrikker skal komme til.
 • Manglende utelys et par steder skyldes ledningsbrudd. Vi må avvente til tælen er borte for å grave.
 • Vi har sendt krav til Fornebubanen og Nansenløkka (OBOS) om delvis refusjon av fjorårets kostnader til fasadevask grunnet støv og skitt fra de to prosjektene.
 • Styret har sammen med rengjøringsbyrået hatt en inspeksjonsrunde i fellesområdene og konstaterer at det stadig er private gjenstander som lagres i strid med Husordensreglementet og dermed hindrer effektiv rengjøring samtidig som dette er brannfarlig og hindrer rømningsveier. Styret vil vurdere å fjerne dette for beboers regning og risiko om dette fortsetter. Eier av leilighet som leier ut har et selvstendig ansvar for å følge opp leietaker.
 • Det står gjenstander som dekk, barneseter og annet på gulvet i garasjen. Dette er ikke tillatt og hindrer effektiv rengjøring og er brannfarlig.
 • I RV 7 har det i alle år vært problem med at kaldtvannet ikke får ønsket temperatur. I et forlik med utbygger for flere år siden ble saken avgjort, men uten at det innførte tiltaket har god effekt. I neste styremøte vil representanter for RV 7 møte for å drøfte hvordan vi skal løse dette.
 • Speil ved utkjøring fra garasjen vil bli montert for å øke sikkerheten overfor fotgjengere.

Mvh Styret

Fornebupiloten

Fornebupiloten inviterer til åpent kontor. Mandag 6 .Mars. Dette angår jo oss i Hagebyen også.

Åpent kontor i forbindelse med

Høring av Forneburingen – vestre del

– tilrettelegging for buss og gående/syklende

Mandag 6 mars fra kl 12-18 har vi åpent kontor på Fornebupiloten:

Kom og snakk med saksbehandlere fra Bærum kommune om dere lurer på noe i forbindelse med reguleringsforslaget

Mvh Styret

Nye målere for vann og energi, oppstart 16 januar 2023

Vannmålerne i Hagebyen1, for vann og energi, må skiftes på grunn av alder. Dette innebærer at Techem må inn i alle seksjoner for å gjøre dette byttet. En fremdriftsplan blir presentert for beboere, med antatt tid for bytte. Estimert tid per seksjon er 20 minutter.

Techem trenger fri tilgang til målerne, og disse befinner seg som regel i taket på badene, samt i skap på vegg. Det er derfor viktig at rørleggeren som kommer for å gjøre dette skifte får tilgang til skapene med målerne for å holde estimert tid på 20 minutter.

De nye målerne vil gi oss bedre kontroll på vannforbruk, og estimerte kostnader for energi og varmtvann. Dere vil få mer informasjon om dette etter installasjonen, eller ved henvendelse til Techem.

Målerbytte vil også gi oss mulighet for å avregne forbruket oftere, slik at det går fra 1 gang per år, til 4 ganger per år.

Styret

Endring i Beboernes tv-pakke

Informasjon Fra Altibox om to endringer i beboernes tv-pakke;

Her kommer viktig informasjon om to endringer i beboernes tv-pakker fra 1. januar 2023

 1. En ny avtale mellom Altibox og Viaplay Group innebærer en endring i kanaler som er inkludert i tv-pakken. Fra 1. januar 2023 går kanalen TV3+ fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli valgfri og tilgjengelig for 1 poeng.
 2. Altibox har nylig signert en ny avtale med TV 2. Dette tok lenger tid enn forventet, men vi er fornøyde med en avtale som sikrer valgfriheten for kundene. Avtalen innebærer at TV 2 Livsstil går fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli valgfri og tilgjengelig for 1 poeng

Beboere som allerede har valgt inn kanalene i sin tv-pakke trenger ikke å foreta seg noe, og vil heller ikke merke noen endring.

Derfor skjer endringen:

Vi er jevnlig i dialog med innholdsleverandører for å oppdatere avtaler, og da kan det forekomme endringer i innholdet. I disse diskusjonene er det viktig for Altibox å tilby konkurransedyktig pris og størst mulig valgfrihet.

Hva betyr endringen for beboerne?

TV3+ og TV 2 Livsstil vil være tilgjengelig under «valgfritt innhold» på Mine sider. Her kan de velge inn og ut TV3+ og TV 2 Livsstil med poeng. Alle kunder som er påmeldt nyhetsbrev hos Altibox, vil motta en epost med denne informasjonen.

Vennlig hilsen Viken Fiber.

Styret Hagebyen1

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023

Informasjon om budsjett og økte felleskostnader 2023
Styret i Hagebyen 1 har behandlet og vedtatt budsjettet for 2023.
På utgiftssiden forventer vi en ordinær prisstigning på ca 7% og av større poster kan i tillegg nevnes et etterslep på de økte energikostnadene som ikke har vært belastet beboerne inneværende år, økt forsikringspremie samt Bærum kommunes forslag om økte avgifter på vann og avløp med hele 22,5%. Samtidig har vi sett på muligheter for å kutte utgifter og har gjort det der det er mulig innenfor en forsvarlig drift.
Som kjent ble vedlikeholdsfondet tømt i forbindelse med det store utvendige vedlikeholdet i år og av den årsak må vi opprettholde avsetning til fremtidig vedlikehold også i åretst budsjett.
Vi kan trygt si at vi vil kjøre et 2023 på “sparebluss” når det gjelder utgifter.
Styret har derfor måttet vedta en økning av felleskostnadene med 11% for 2023 gjeldende fra 01.01.23. Merk at de månedlige innkrevingen består av flere elementer hvor felleskostnadene er en del. Kabel TV, internett, vedlikeholdsfond og fjernvarme blir ikke berørt av denne økningen. Selv med denne økningen styrer vi mot et underskudd på ca 160.000 kr for neste år.

Styret i Hagebyen 1
Fredrik Bjørnødegård
styreleder

TV 2 + Altibox = sant!

En liten gla sak for de som har ventet på en løsning på konflikten mellom TV2 og Altibox:

TV 2 er tilbake hos Altibox TV 2 og vi har endelig blitt enige om en ny avtale. Vi er glade for at alle som har savna TV 2 nå kan kose seg med ‘Forræder’, ‘Skal vi danse’ eller en annen favoritt. TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil og TV 2 Sport 1 og 2 vil dukke opp i kanallista di allerede i dag. De 50 ekstrapoengene du fikk av oss, vil du få beholde ut 2022. De neste ukene og månedene vil du motta all informasjon du trenger om hva som skjer når disse forsvinner. Dette har tatt mye lenger tid enn noen av oss hadde trodd, og vi er veldig takknemlige for at du har venta tålmodig sammen med oss. Tusen takk! Vennlig hilsen Viken Fiber AS

Mvh Styret