Informasjon om årsmøte og styremøte

Årsmøtet for sameiet ble avholdt på Hundsund skole den 21. mars. 23 eiere samt 3 fullmakter var representert. Sakene ble behandlet i henhold til innkalling og protokoll fra møtet blir lagt ut på hjemmesiden. Protokoll for årsmøte finner dere: Her.
Styret ble anmodet om å styrke informasjonen til beboerne. På styremøtet 23. mars besluttet derfor styret å gi en kort redegjørelse for saker som har vært behandlet i etterkant av styremøtene og legge dette ut på hjemmesiden til informasjon.

Styremøtet den 23. mars behandlet disse sakene:

 • Styret konstituerte seg etter årsmøtet og gjennomgikk prosedyre for fakturagodkjenning og styreinstruksen
 • Regnskapet pr dato ble gjennomgått og styret ser at vi styrer i henhold til budsjett
 • Avtale om forsikring vil bli revurdert, mens TV og bredbånd, strøm og rengjøring er enten reforhandlet eller konstatert konkurransedyktig.
 • En vannskade i en rekkehusleilighet ble gjennomgått. Dette er en forsikringssak for sameiet.
 • Rentokil, med sanering av skjeggkre, avslutter sitt arbeid hos oss nå med rekkehusene.
 • Styret har avgitt uttalelse om Fornebu Sør og trafikkavvikling på Forneburingen til Bærum kommune. Fornebu Sør er området over den nye Fornebubanen og traséen fra Nansenparken til Rolfsbukta. Vi har bedt om at bygningsmassen avtrappes i høyde mot Snarøyaveien og at miljøet langs Dagny Bergers vei hensyntas. Når det gjelder kollektivtrafikken på Forneburingen har vi gått imot to-veis busstrafikk med leddbusser av hensyn til trafikksikkerhet for barn og andre fotgjengere som krysser Forneburingen på vei til skole og barnehage. Vi har også pekt på miljøbelastningen for vårt sameie.
 • Techem bytter vannmålere i samtlige leiligheter og styret drøftet mulig mangel på varsling av beboere i forkant. Følges opp av styret.
 • Brannalarmen er lokal og ikke knyttet til brannvesenet. I tilfelle brann må beboere varsle. Det er ikke anledning til å maskere branndetektorer i leilighetene for å unngå brannalarm ved matlagning og lignende.
 • El-bil ladere blir avlest inneværende måned for fakturering.
 • Det er manglende lys i noen boder. Styret må samle inn aktuelle nøkler for at elektrikker skal komme til.
 • Manglende utelys et par steder skyldes ledningsbrudd. Vi må avvente til tælen er borte for å grave.
 • Vi har sendt krav til Fornebubanen og Nansenløkka (OBOS) om delvis refusjon av fjorårets kostnader til fasadevask grunnet støv og skitt fra de to prosjektene.
 • Styret har sammen med rengjøringsbyrået hatt en inspeksjonsrunde i fellesområdene og konstaterer at det stadig er private gjenstander som lagres i strid med Husordensreglementet og dermed hindrer effektiv rengjøring samtidig som dette er brannfarlig og hindrer rømningsveier. Styret vil vurdere å fjerne dette for beboers regning og risiko om dette fortsetter. Eier av leilighet som leier ut har et selvstendig ansvar for å følge opp leietaker.
 • Det står gjenstander som dekk, barneseter og annet på gulvet i garasjen. Dette er ikke tillatt og hindrer effektiv rengjøring og er brannfarlig.
 • I RV 7 har det i alle år vært problem med at kaldtvannet ikke får ønsket temperatur. I et forlik med utbygger for flere år siden ble saken avgjort, men uten at det innførte tiltaket har god effekt. I neste styremøte vil representanter for RV 7 møte for å drøfte hvordan vi skal løse dette.
 • Speil ved utkjøring fra garasjen vil bli montert for å øke sikkerheten overfor fotgjengere.

Mvh Styret