Informasjon om arbeider i Hagebyen1, til ekstraordinært digitalt årsmøte.

Bakgrunn:

Alt treverk, inkludert vinduer, trenger overflatebehandling. I vedlikeholdsplanen, som er vedtatt for sameiet, har tiden også kommer for vask av fasaden. Dette koster i størrelsesorden 4 mill kr og styret ber derfor om å få benytte hele vedlikeholdsfondet som er satt av til nå.

Kort om vedlikeholdet:

Vi fikk OPAK til å lage en vedlikeholdsplan for sameiet, noen år etter byggene var ferdigstilt. Her ble det skissert hvilket vedlikehold vi burde kunne forvente på byggene våre, og en estimert kostnad. Ut fra dette ble det vedtatt å etablere et vedlikeholdsfond, som ikke dekket alt vedlikehold, men deler av vedlikeholdet. 

Styret har identifisert en del behov for rent vedlikehold, men også for nødvendige oppgraderinger. Av vedlikehold er det behandling av panel, samt vinduer og balkongdører med treverksramme som nå trenger behandling. Vask av fasaden er også nødvendig. Den begynner å få en del rennmerker og algevekst.

Vi starter over jul med planlegging av jobben, og la ut et anbud på mittanbud.no ved påsketider. Først lå innvendige malerarbeider i anbudet også, men dette ble gjennom evalueringsprosessen tatt ut grunnet kostnadsnivå. Til årsmøte hadde vi ikke fått inn noen svar fra tilbydere, og estimerte 1,5 mill til å være dekkende for arbeidet. Dette viste seg senere å ikke være nok for denne størrelse jobb.

Etter utløpet av anbudsfristen satt vi igjen med fire seriøse tilbydere. Etter et styremøte ble en valgt bort, og de resterende tre fikk en ny mulighet til å konkurrere på pris. Etter et nytt styremøte, hvor vi hadde fått inn tre reviderte tilbud, valgte vi leverandør til å være Oslo Malermester Forretning A/S. Behandlingen de skal utføre er vask av hele fasaden, beis av alt treverk, samt maling av alle vinduer og balkongdører i lukket tilstand. De benytter produkter med god kvalitet, som tilsier at intervallet mellom hver behandling er mellom 12 til 15 år. Alt av løst treverk blir festet, og om det er skadet panel blir dette skiftet. 

Vi så på alternativer for å minke kostnadene. Vi så på muligheter for utsette vask av fasade, utsette maling av vinduer og dører, og kun gjennomføre panel. Grunnen til å gjennomføre alt samtidig er for å minke riggkostnader, og slippe flere runder med liftkjøring i sameiet. Det er store fordeler ved å gjennomføre mest mulig når en har personell og anlegg i drift.

Det som er viktig for at behandlingen skal bli best mulig, er å demontere hyller, planteanordninger og annet løsøre som gjør jobben lettest mulig for firma. Alt av møbler kan settes midt på balkongen, slik at de er minst i «veien» for de som skal ha tilgang. Lamper og annet fastmontert som krever fagfolk skal ikke demonteres. Alle planter og buskvekster som er på skillevegger må fjernes. All tilgang vil skje via lift, så ingen adgang til leiligheter er nødvendig. Alt males i lukket tilstand. Etter at vask er gjennomført, er det fritt frem og benytte uteplasser og balkonger, men fint at ting som er skrudd ned / fjernet ikke settes tilbake før overflatebehandling er gjennomført.

Arbeiderne trenger halve delen av gjesteparkeringen til rigg og drift. Så regn med noe dårligere kapasitet på den øvre parkeringsplassen gjennom sommeren.

For å få tilgang til panel og treverk kommer arbeiderne til å benytte lift. Viktig at man snakker med barna om dette, de som eventuelt skulle være hjemme i perioden med arbeider, slik at ungene ikke klatrer eller hindrer liftkjøring inne på området. Arbeidene avsluttes til normal arbeidstid, men ved dårlig vær kan lengre dager med arbeid måtte forventes ved opphold.

Der liften ikke kommer til må det benyttes stilas, eksempelvis mot barnehagen. 

Vask starter fra 13 juni. Behandling starter etter dette, men med litt usikkerhet i fremdriftsplanen grunnet dårlig vær.

Konklusjon

Styret ber om å bruke hele vedlikeholdsfondet på dette vedlikeholdet, noe som ikke vil gi økte felleskostnader. Dersom vi ikke benytter vedlikeholdsfondet må dette lånefinansieres, og felleskostnadene vil økes tilsvarende.

Her er link for en oppdatert fremdriftsplan samt en plan for maling.