Varsel om økning av felleskostnader/ husleie for 2022.

Styret har i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022,  vært nødt til å ta høyde for økte kostnader til strøm og generell prisstigning. Felleskostnadene ble holdt uendret i 2021 til tross for økte kostnader og dette har gitt  oss et etterslep inn mot 2022. Styret har derfor besluttet å øke felleskostnadene fra 1. januar med 5% for å kunne møte prisstigningen og for å ha handlingsrom for å ivareta nødvendige drifts-og vedlikeholdsoppgaver

Mvh Styret.