Tilleggsinformasjon vedrørende – Varsel om økning av felleskostnader

Tilleggsinformasjon vedrørende – Varsel om økning av felleskostnader

Styret beklager at begrunnelsen for økningen av felleskostnader var mangelfull.

Årsaken til økningen av felleskostnader var at det i 2015 var underbudsjettert i forhold til reelle kostnader. Budsjettet var basert på ufullstendige tall fra 2014. Dette har bl.a. sammenheng med at blokkene C 1, C 2 og C 3 først ble overtatt fra Veidekke i perioden fra 1.2 til 1.9 2014. Deler av kostnader til faste avtaler var derfor ikke med i grunnlaget for budsjettet for 2015. I tillegg var det budsjettert med et underskudd i 2015, som dekkes av egenkapitalen, men som vi må utligne i 2016.

Budsjettet for 2016 er basert på reelle kostnader fra det første hele driftsåret uten noen form for disponeringer til annet enn faste kostnader etter inngåtte avtaler med noen økninger.

Eventuelle ytterligere kostnader knyttet til nye tiltak vil bli presentert som forslag til årsmøtet i mars/april 2016 og styret ønsker at årsmøtet skal beslutte all bruk av midler til tiltak utenom sameiets faste kostnader.

Styret har derfor, av hensyn til god budsjettstyring, valgt å justere felleskostnader for å unngå et nytt underskudd i 2016, og heller lagt opp til et nøkternt overskudd.

Vi håper dette kan bidra til større forståelse av nivå for felleskostnader i 2016.

Dette til orientering.

Fornebu 13. desember 2015
Styret, Hagebyen 1